Harmonogram

 I. Czas pracy - przepisy prawne


II. Czas pracy - podstawowe pojęcia
1. pozostawanie pracownika w dyspozycji
pracodawcy
2. wymiar czasu pracy
3. praca zmianowa
4. rozkład czasu pracy
5. okresy rozliczeniowe


III. Doba pracownicza
1. wyjaśnienie pojęcia
2. zagrożenia wynikające z niewłaściwego
stosowania doby pracowniczej
3. doba pracownicza w podstawowym i
równoważnym systemie czasu prac
4. powstawanie „sztucznych” nadgodzin


IV. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych
1. postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
2. wyznaczanie limitu godzin w umowie dla
niepełnoetatowca
3. kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny


V. Systemy i rozkłady czasu pracy
1. wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących
systemów czasu pracy w przepisach
wewnątrzzakładowych
2. ruchomy system czasu pracy
3. równoważny system czasu pracy
4. przerywany system czasu pracy
5. zadaniowy system czasu pracy
6. indywidualny rozkład czasu pracy
7. system skróconego tygodnia pracy
8. system pracy weekendowej


VI. Okresy odpoczynku
1. prawo pracownika do odpoczynku
2. odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
3. "dyżur" a prawo do odpoczynku
4. prawo do odpoczynku po "podróży służbowej"

VII. Praca w godzinach nadliczbowych
1. kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach
nadliczbowych
2. dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
3. roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
4. dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych
5. rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
6. prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin - zmiany
od 23 sierpnia 2013 roku


VIII. Praca w niedziele i święta
1. dopuszczalność pracy w niedziele i święta
2. ustalenie godzin pracy w niedziele
3. zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
XI. Ewidencja czasu pracy
1. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
2. obowiązek prowadzenia list obecności
3. elektroniczna ewidencja czasu pracy
4. skutki braku ewidencji czasu pracy
5. ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych


X. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego
1. Norma 7 i 8 godzinna pracy
2. Pora nocna i godziny nadliczbowe
3. Wyjście prywatne osoby niepełnosprawnej
XI. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
1. kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
2. na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy
3. jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
4. jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać
harmonogramy czasu pracy


XII. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej
1. jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
2. czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza
godzinami pracy należy wliczyć do czasu
pracy?
3. ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi
po zakończonej podróży służbowej?
4. kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak
je zrekompensować?
5. jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od
środka transportu?
6. jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z
odbyciem podróży krajowej?

XIII. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o
czasie pracy
1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące
wykroczenie.
2. Osoby ponoszące odpowiedzialność.
3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w
sytuacji stwierdzenia naruszenia
przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od
nich.

 


Pliki do pobrania:

Zmiany w prawie pracy