Harmonogram

 

 1. Ustawowa zasada (postulat) ugodowego załatwiania spraw cywilnych. „Promowanie” przez ustawodawcę mediacji jako pożądanego sposobu załatwienia sprawy cywilnej.
 2. Umowa stron oraz postanowienie sądu jako dwie podstawy wszczęcia mediacji. Możliwość skierowania stron do mediacji na każdym etapie rozpoznania sprawy. Wyznaczanie mediatora i oznaczanie zakresu mediacji w postanowieniu kierującym sprawę do mediacji.
 3. Dobrowolność mediacji jako jej podstawowa zasada. Brak zgody strony jako przesłanka niewszczynania mediacji albo jej zakończenia.
 4. Zasada poufności mediacji. Obowiązek uwzględniania zasady poufności przy sporządzaniu protokołu z przebiegu mediacji. Niedopuszczalność przesłuchania mediatora w charakterze świadka. Niedopuszczalność powoływania się przez strony na okoliczności ujawnione w toku postępowania mediacyjnego.
 5. Odformalizowany charakter mediacji. Mediacja bezpośrednia i pośrednia. Zakres swobody mediatora przy ustalaniu sposobu prowadzenia mediacji. Techniki ułatwiające komunikację interpersonalną wykorzystywane w toku mediacji.
 6. Treść i zakres protokołu wadliwie określonego przez ustawodawcę protokołem
  „z przebiegu mediacji”.
 7. Ugoda zawarta przed mediatorem, walor prawny ugody przed jej zatwierdzeniem przez sąd (ugoda jako dokument niewywołujący skutków procesowych, a w szczególności niebędący tytułem egzekucyjnym w świetle obecnego brzmienia art. 777 § 1 k.p.c.).
 8. Zatwierdzanie ugody przez sąd (nadawanie przez sąd klauzuli wykonalności ugodzie, której treść uzasadnia wszczęcie na jej podstawie egzekucji sądowej). Okoliczności badane przez sąd w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia ugody. Zażalenie
  na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody oraz zażalenie na postanowienie
  w przedmiocie nadania ugodzie klauzuli wykonalności.
 9. Nieprawidłowości związane z treścią ugody i okolicznościami jej zawarcia (wady oświadczenia woli) – tryb kwestionowania ugody w związku z tymi nieprawidłowościami (zażalenie na postanowienie, powództwo o ustalenie, powództwo przeciwegzekucyjne)

Pliki do pobrania:

Postępowanie mediacyjne 2022