Harmonogram

 1. Nowa regulacja ogłaszania wyroków i doręczania sentencji.
 2. Odroczenie ogłoszenia wyroku w świetle nowego brzmienia art. 326 § 1 k.p.c. Kwestia dopuszczalności wielokrotnego odroczenia terminu ogłoszenia wyroku.
 3. Wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Związanie sądu
  i przewodniczącego zakresem żądania zawartego we wniosku. Opłata stała od wniosku
  – kwestia stosowania opłaty do wszystkich orzeczeń i zarządzeń. Zaliczenie opłaty na poczet opłaty należnej od środka zaskarżenia. Usuwanie braków formalnych i fiskalnych wniosku. Postanowienie o odrzuceniu wniosku.
 4. Nowe zasady sporządzania uzasadnień. Przedłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia i jego wpływ na termin do wniesienia środka zaskarżenia.
 5. Nowe zasady wydawania wyroków zaocznych. Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia zawartego w wyroku zaocznym.
 6. System środków zaskarżenia w polskim k.p.c. jako regulacja nadmiernie skomplikowana i dysfunkcjonalna. Dublowanie się funkcji niektórych środków zaskarżenia.
 7. Likwidacja apelacji oraz zażalenia wnoszonych wprost (bez uprzedniego złożenia wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem).
 8. Nowe zasady wnoszenia apelacji. Ustawowe wydłużenie terminu do wniesienia apelacji i związane z nim komplikacje. Kwestia dopuszczalności powoływania w apelacji nowych faktów i dowodów.
 9. Nowe zasady rozpoznawania apelacji. Szerszy zakres rozpoznawania spraw
  na posiedzeniach niejawnych. Ponowne rozpoznanie sprawy w tym samym składzie
  i związanie sądu pierwszej instancji wskazaniami zawartymi w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji.
 10. Nowy kształt zażalenia w procesie. Zażalenie poziome jako sposób przyspieszenia postępowania cywilnego.

Pliki do pobrania:

Orzekanie i środki zaskarżenia w procesie