Harmonogram

 1. Ogólne podstawy ochrony danych osobowych:
  Nowelizacja przepisów prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych:
  - Ustawa o ochronie danych osobowych,
  - Akty wykonawcze do ustawy oraz inne ustawy związane z pracą w sadach powszechnych,
  - Zmiany w europejskim systemie ochrony danych osobowych.

 2. Dane osobowe w sadach powszechnych. Kogo dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych
  -  Definicja danych osobowych, podział na dane wrażliwe i zwykłe. Nowe definicje wynikające z RODO,
  -  Zbiór danych osobowych – struktura, rodzaje, zawartość,
  -  Przetwarzanie danych osobowych,
  -  Warsztaty praktyczne.

 3. Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.
  - Administrator Danych Osobowych w sądzie powszechnym,
  - Status i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji i  Administratora Systemu Informatycznego,
  - Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, pozycja dotychczasowego ABI. Wyznaczenie inspektora ochrony danych – obowiązek czy możliwość ?
  - Generalny Inspektor Ochrony Danych jako organ nadzoru, kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  - Nowe obowiązki po stronie administratorów danych osobowych,
  - Warsztaty praktyczne.

 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w sadach powszechnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez  RODO:
  - Dane osobowe zwykłe,
  - Dane osobowe wrażliwe,
  - Zasady prawne przetwarzania danych osobowych w sadach  powszechnych z uwzględnieniem podziału na dane wrażliwe i zwykłe.
  - Obowiązki informacyjne, przykłady klauzul informacyjnych, różnice względem obowiązków informacyjnych co do danych pozyskanych bezpośrednio. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych w związku z wejściem RODO.
  - Omówienie uprawnień osób, których dane są przetwarzane. Przetwarzanie danych osobowych bez konieczności uzyskiwania zgody od osoby której dane będą przetwarzane. Dostęp do akt sądowych osób nie mających uprawnień procesowych.
  - Ochrona danych osobowych a informacje upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej, Rozszerzony katalog informacji, podlegających udostępnieniu w BIP przez podmioty obowiązane  do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z ustawą o jawności życia publicznego a ochrona danych osobowych.  Rejestr umów ( umów cywilnoprawnych) a ochrona danych  osobowych. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych w  świetle nadchodzących zmian (ustawa o jawności życia publicznego ) a regulacje zawarte w RODO.
  - Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej w  sądownictwie:
  a) udostępnianie akt sądowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej a dane osobowe,
  b) ujawnienie danych osobowych stron postępowania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  c) ujawnienie danych i informacji o urzędnikach sądowych,
  d) przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunków)  sędziów, protokolantów i innych urzędników a dostęp do informacji,
  e) skanowanie dokumentacji (informacja prosta czy informacja przetworzona) a anonimizacja danych osobowych,
  f) funkcjonariusze publiczni, osoby pełniące funkcje publiczne i ich  dane osobowe w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 5. Ochrona danych osobowych w pracy kuratora sądowego i społecznego.
  - Obowiązki kuratorów.
  - Czy kuratorzy społeczni winni prowadzić własny rejestr czynności przetwarzania?
  - Ochrona materialna pozyskanych danych.
  - Kto jest administratorem danych osobowych a kto faktycznie administruje danymi osobowymi w pracy kuratora sądowego.
  - Obowiązki administratora danych (sądu) i administrującego danymi (kuratora sądowego).
  - Zapewnienie przez kuratorów sadowych i sądy realizacji uprawnień kontrolnych osób, których dane osobowe są pozyskiwane w związku z czynnościami kuratorów.
  - Powinności kuratora sądowego w procesie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji, w tym w  aktach sądowych, urządzeniach ewidencyjnych oraz systemach informatycznych.
  - Warunki ustawowe dopuszczenia do wykonywania operacji na danych osobowych – zakres upoważnienia kuratora sądowego do przetwarzania danych osobowych.
  -  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przez kuratorów sadowych a uprawnienie do przetwarzania danych osobowych - pojęcie, nadawanie, zawieszanie, wygaszanie, prowadzenie ewidencji.
  - Dokumentacja z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych – zadania kuratorów sądowych w tym zakresie.
  - Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej - przeciwstawne obowiązki w praktyce kuratorów.
  - Weryfikowanie aktywności kuratora sądowego w miejscu pracy     (biuro i poza nim), a ochrona jego prywatności i danych os. - monitoring wizyjny, rozmowy telefoniczne.
  - Odpowiedzialność kuratora sądowego za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym regulacji  wewnętrznych.
   - Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom z uwzględnieniem zmian podyktowanych wejściem w życie regulacji RODO

 6. Wymagania w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa.  Co z Polityką bezpieczeństwa stosowaną do tej pory, po 25 maja 2018 roku.
  - Określenie „obszaru przetwarzania”,
  -  Wykaz przetwarzanych zbiorów danych,
  -  Inne obowiązkowe elementy polityki bezpieczeństwa,
  -  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych  osobowych,
  - Wymagania w zakresie instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
  - Jakie procedury należy obowiązkowo ująć w ramach instrukcji zarządzania,
  - Poziomy bezpieczeństwa,
  - Rejestry czynności przetwarzania,
  - Rejestry kategorii czynności przetwarzania,
  - Rejestry naruszeń ochrony danych,
  -  Inne elementy wprost niewymienione, których prowadzenie należy wskazać jako standardowe  (wynikające z kontekstu oraz zasad ogólnych wskazanych w RODO),
  -  Obowiązek wykonywania analizy ryzyka.

 7. Zabezpieczanie dokumentów w sądach powszechnych
  - Zabezpieczanie fizyczne dokumentów,
  - Zabezpieczanie organizacyjne dokumentów,
  - Zabezpieczanie informatyczne dokumentów.

 8. Omówienie realnych incydentów ochrony danych osobowych w pracy sądów
  - Błędy ludzkie,
  - Dane osobowe w Biuletynie Informacji Publicznej,
  - Wyłudzanie informacji,
  - Włamania do systemów informatycznych i kradzież danych,
  - Dane upublicznione a powszechnie dostępne,
  - Elektroniczne nośniki informacji oraz komputery przenośne pracowników,
  - Dostęp do informacji publicznej.

 9. Sankcje i pozostałe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych.
  - Sankcje karne i administracyjne,
  - Kontrole organów nadzorczych,
  - Warsztaty praktyczne.

Pliki do pobrania:

Zmiany w Ochronie Danych osobowych w zw. z wejściem w życie RODO- dla kuratorów sądowych