Harmonogram

 

1. Reguła z art. 804 § 1 k.p.c. przewidująca zakaz badania zagadnień merytorycznych w postępowaniu egzekucyjnym.

2. Badanie odpowiedzialności małżonka dłużnika w postępowaniu klauzulowym, skierowanie egzekucji do składnika majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

3. Badanie następstwa prawnego w postępowaniu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz we właściwym postępowaniu egzekucyjnym (art. 788, art. 8041 i art. 8042 k.p.c.), wadliwość nowej regulacji zawartej w art. 788 § 3 k.p.c.

4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności „sprzeczny z prawem” oraz zmierzający do obejścia prawa.

5. Badanie przedawnienia w postępowaniu klauzulowym – kwestia dopuszczalności przedstawienia przez wierzyciela dokumentu poświadczającego przerwanie biegu przedawnienia w zażaleniu na postanowienie oddalające wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, odwrócenie ról procesowych przez ustawodawcę (powództwo o ustalenie wytaczane przez wierzyciela zamiast powództwa przeciwegzekucyjnego dłużnika).

6. Badanie przedawnienia przez komornika – zakres zagadnień badanych przez komornika, oczywista wadliwość regulacji zawartej w art. 804 § 2 k.p.c.

7. Rola powództwa o ustalenie i oraz powództw przeciwegzekucyjnych w nowym stanie prawnym.


Pliki do pobrania:

Badanie zagadnień merytorycznych w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym po nowelizacji z 4 lipca 2019 r.