Harmonogram

 

 

1. Nagrywanie dźwięku z rozprawy

2. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu

3. Właściwość miejscowa sądu (art. 34 – 451)

4. Podstawy wyłączenia sędziego

5. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym

6. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach

7. Doręczenia elektroniczne

8. Ustne uzasadnienie orzeczenia. Nowe zasady co do sporządzania uzasadnień wyroków i postanowień, w tym nowe
wymogi formalne wniosku o sporządzenie uzasadnienia, wprowadzenie opłaty od uzasadnienia.

9. Przesłanki wydania wyroku zaocznego

10. Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art. 1911 k.p.c.)

11. Zwiększony formalizm postępowania (np. art. 1301a, 2a,1861, 2031, 2055). Podwyższenie wymogów formalnych co do pism składanych przez profesjonalnych
pełnomocników w tym:
○ natychmiastowy zwrot pisma dotkniętego brakami,
○ możliwość wezwania pełnomocnika do wskazania podstawy
prawnej żądania / zarzutu,
○ odrzucenie nieopłaconego środka zaskarżenia,

12. Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia

13. Instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, zmiany w zakresie dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału
dowodowego, charakter i funkcje dokumentu w postaci planu rozprawy.

14. Plan rozprawy

15. Postępowanie między instancyjne

16. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

17. Zmiany w postępowaniu dowodowym, min.:
○ uznanie za dopuszczone dowodów z dokumentów
znajdujących się w aktach sprawy,
○ zeznanie świadka – eksperta,
○ możliwość składania zeznań przez świadków na piśmie,

18. Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń

19. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu

20. Zawarcie umowy dowodowej

21. Inne postępowania odrębne

22. Koszty


Pliki do pobrania:

Zmiany w postępowaniu cywilnym 2022