Harmonogram

 

 1. Ogólne podstawy ochrony danych osobowych:
  Nowelizacja przepisów prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych:
  - Ustawa o ochronie danych osobowych,
  - Akty wykonawcze do ustawy oraz inne ustawy związane z pracą w sadach powszechnych,
  - Zmiany w europejskim systemie ochrony danych osobowych.

 2. Dane osobowe w sadach powszechnych. Kogo dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych.
  - Definicja danych osobowych, podział na dane wrażliwe i zwykłe. Nowe definicje wynikające z RODO,
   -  Zbiór danych osobowych – struktura, rodzaje, zawartość,
  -  Przetwarzanie danych osobowych,
  -  Warsztaty praktyczne.

 3. Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.
  - Administrator Danych Osobowych w sądzie powszechnym,
  - Status i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji i  Administratora Systemu Informatycznego,
  - Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, pozycja dotychczasowego ABI. Wyznaczenie inspektora ochrony danych – obowiązek czy możliwość ?
  - Generalny Inspektor Ochrony Danych jako organ nadzoru, kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  - Nowe obowiązki po stronie administratorów danych osobowych,
   - Warsztaty praktyczne.

 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w sadach powszechnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez  RODO:
  -  Dane osobowe zwykłe,
  - Dane osobowe wrażliwe,
  - Zasady prawne przetwarzania danych osobowych w sadach  powszechnych z uwzględnieniem podziału na dane wrażliwe i zwykłe.
  - Obowiązki informacyjne, przykłady klauzul informacyjnych, różnice względem obowiązków informacyjnych co do danych pozyskanych bezpośrednio. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych w związku z wejściem RODO.
  - Omówienie uprawnień osób, których dane są przetwarzane. Przetwarzanie danych osobowych bez konieczności  uzyskiwania zgody od osoby której dane będą przetwarzane. Dostęp do akt sądowych osób nie mających uprawnień procesowych.
  - Ochrona danych osobowych a informacje upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej, rozszerzony katalog informacji, podlegających udostępnieniu w BIP przez podmioty obowiązane do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z ustawą o jawności życia publicznego a ochrona danych osobowych.  Rejestr umów ( umów cywilnoprawnych)a ochrona danych  osobowych. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych w  świetle nadchodzących zmian (ustawa o jawności życia publicznego ) a regulacje zawarte w RODO.
  - Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej w  sądownictwie:
  a) udostępnianie akt sądowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej a dane osobowe,
  b) ujawnienie danych osobowych stron postępowania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  c) ujawnienie danych i informacji o urzędnikach sądowych,
  d) przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunków)  sędziów, protokolantów i innych urzędników a dostęp do informacji,
  e) skanowanie dokumentacji (informacja prosta czy informacja przetworzona) a anonimizacja danych osobowych,
  f) funkcjonariusze publiczni, osoby pełniące funkcje publiczne i ich  dane osobowe w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  - Obowiązek zgłaszania zbiorów.
  - Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom z uwzględnieniem zmian podyktowanych wejściem w życie regulacji RODO.

 5. Wymagania w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa.  Co z Polityką bezpieczeństwa stosowaną do tej pory, po 25 maja 2018 roku.
  - Określenie „obszaru przetwarzania”,
  -  Wykaz przetwarzanych zbiorów danych,
  -  Inne obowiązkowe elementy polityki bezpieczeństwa,
  -  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych  osobowych,
  - Wymagania w zakresie instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
  - Jakie procedury należy obowiązkowo ująć w ramach instrukcji zarządzania,
  - Poziomy bezpieczeństwa,
  - Rejestry czynności przetwarzania,
  - Rejestry kategorii czynności przetwarzania,
  - Rejestry naruszeń ochrony danych,
  - Inne elementy wprost niewymienione, których prowadzenie należy wskazać jako standardowe (wynikające z kontekstu oraz zasad ogólnych wskazanych w RODO),
  -  Obowiązek wykonywania analizy ryzyka.

 6. Zabezpieczanie dokumentów w sądach powszechnych
  - Zabezpieczanie fizyczne dokumentów,
  - Zabezpieczanie organizacyjne dokumentów,
  - Zabezpieczanie informatyczne dokumentów.

 7. Omówienie realnych incydentów ochrony danych osobowych w pracy sądów: 
  - Błędy ludzkie,
  - Dane osobowe w Biuletynie Informacji Publicznej,
  - Wyłudzanie informacji,
  - Włamania do systemów informatycznych i kradzież danych,
  - Dane upublicznione a powszechnie dostępne,
  - Elektroniczne nośniki informacji oraz komputery przenośne pracowników,
  - Dostęp do informacji publicznej.

 8. Sankcje i pozostałe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych.
  - Sankcje karne i administracyjne,
  - Kontrole organów nadzorczych,
  - Warsztaty praktyczne.

Pliki do pobrania:

Zmiany w Ochronie Danych Osobowych w zw. z wejściem w życie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)- w zakresie działania sądów powszechnych 2022