Harmonogram

 

1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS


2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS
-obowiązkowo, nieobowiązkowo
-możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
-jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do
regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie
nietworzenia ZFŚS w danym roku kalendarzowym
-w jaki sposób pracodawca powinien poinformować
pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia
urlopowego


3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
-na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
-na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość
ograniczyć zakres działalności socjalnej

4. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe
-zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z
ZFŚS
-wniosek o udzielenie pożyczki, oprocentowanie pożyczki
-bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
-zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie
zwrotnej (pożyczek)
-warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki


5. Pojęcie kryteriów socjalnych


6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
-na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać
przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków
rodziny
-czy niezłożenie przez pracownika dokumentów
potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może
być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
-czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od
stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o
pracę?


7. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i
potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych


8. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do
naliczenia odpisu na ZFŚS
-jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w
danym roku kalendarzowym
-co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach
bezpłatnych


9. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2020 roku
-wysokość odpisów dla poszczególnych grup
zawodowych
-wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
-o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć
środki na ZFŚS

10. Świadczenia urlopowe
-kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić
pracownikowi świadczenia urlopowe?
-możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia
urlopowego
-warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane
świadczenia
-świadczenia urlopowe a przychód pracownika


11. Czego nie można finansować z ZFŚS


12. Obieg dokumentacji ZFŚS a przepisy o ochronie
danych osobowych


13. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
-jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z
funduszu
-objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami
danego zakładu
-osoby przebywające na urlopach bezpłatnych


14. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
-ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących
emerytami lub rencistami
-kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką
socjalną
-kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty


15. Komisje socjalne
-zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji
-komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz jako
organ przyznający świadczenia


16. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców
wspólnej działalności socjalnej.


17. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS

18. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
-paczki dla pracowników, bony towarowe
-bilety i karnety dla pracowników
-zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą
-świadczenia dla emerytów i rencistów
-dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek
szkolnych
-dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie
wczasów ukończyło 18 lat
-wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
-rozliczenie imprezy integracyjnej - po wyroku TK z lipca
2014 r.
-koszt udziału pracowników w imprezie sportowej


19. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
-wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa
Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie
możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub
administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych
-co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego
organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych
konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń
socjalnych
-czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy
stosować regulacje Kodeksu pracy


Pliki do pobrania:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych