Harmonogram

 

1. Przedstawienie tematu, organizacja szkolenia.

2. Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem sekretariatów
sądowych przy uwzględnieniu zmian Regulaminu urzędowania sądów
powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) oraz zmian z dnia 7
września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1640), zarządzenia MS w sprawie organizacji i zakresu
działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 19
czerwca 2019 r. (Dz.Urz. MS z 2019 r. poz. 138z późn. zm.) przy uwzględnieniu nowelizacji
Kodeksu postępowania cywilnego(Dz.U. z 2019 r. poz. 1460) nt:

a) organizacja pracy sekretariatu, obowiązki kierownika sekretariatu,
obowiązki urzędnika sądowego w tym: -przyjmowanie i wysyłanie
korespondencji; rejestracja pisma wszczynającego postępowanie;

b) sporządzanie dokumentów – wokandy, protokoły, orzeczenia oraz
transkrypcja;

c) akta sprawy - zakładanie, prowadzenie, udostępnianie,
przekazywanie akt;

d) wykonywanie wydawanych w sprawach zarządzeń- prawidłowość
i terminowość;

e) czynności związane z protokołowaniem - przygotowanie
rozprawy/posiedzenia jawnego, protokołowanie;

f) urządzenia ewidencyjne i ich rodzaje - zasady prowadzenia urządzeń
ewidencyjnych dotyczących biurowości;

g) praca zespołowa w wydziale i współodpowiedzialność pracowników
za wyniki całego zespołu.

3. Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Pliki do pobrania:

Nowe zadania sekretariatów sądowych po zmianie przepisów 2022