Harmonogram

 

 1. Sądowe i pozasądowe tytuły egzekucyjne uregulowane w art. 777 k.p.c. Tytuły egzekucyjne w formie elektronicznej. Dokumenty niebędące tytułami egzekucyjnymi, podlegające jednak zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności (ugoda zawarta przed mediatorem, wyrok sądu polubownego, ugoda zawarta przed takim sądem).
 2. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz procesowe i materialnoprawne skutki jego złożenia (przerwanie biegu przedawnienia). Ponowny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności temu samemu tytułowi egzekucyjnemu (zakres związania sądu
  i referendarza poprzednim postanowieniem).
 3. Zakres zagadnień badanych przez sąd i referendarza w postępowaniu klauzulowym
  ze szczególnym uwzględnieniem art. 7821 k.p.c.
 4. Komplikacje wynikające z obowiązku badania przedawnienia w postępowaniu klauzulowym. Chwila, do której wierzyciel może złożyć w postępowaniu klauzulowym dokument będący dowodem przerwania biegu przedawnienia. Kwestia dopuszczalności złożenia takiego dokumentu wraz z zażaleniem na postanowienie oddalające wniosek
  o nadanie klauzuli wykonalności. Powództwo wierzyciela o ustalenie, iż nie doszło do przedawnienia (art. 7821 k.p.c.).
 5. Prawny charakter klauzuli wykonalności – klauzula wykonalności jako szczególny rodzaj postanowienia sądu albo referendarza sądowego.
 6. Ograniczenie dopuszczalności nadania klauzuli wykonalności na rzecz nowego wierzyciela (art. 788 § 3, art. 8041 i art. 8042 k.p.c.).
 7. Uzasadnianie, doręczanie i zaskarżanie postanowień co do nadania klauzuli wykonalności.

Pliki do pobrania:

Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności 2022