Harmonogram

 

 1. Pojęcie mobbingu w świetle definicji zawartej w kodeksie pracy oraz orzecznictwa
  i piśmiennictwa. Cechy zachowania pracodawcy, przełożonego lub innej osoby działającej w imieniu pracodawcy pozwalające na zakwalifikowanie tego zachowania jako mobbingu. Cechy odróżniające mobbing od niewłaściwego zachowania przełożonego, niebędącego jednak mobbingiem.
 2. Sposoby realizacji przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi
  i znaczenie tej okoliczności z punktu widzenia późniejszej odpowiedzialności pracodawcy.
 3. Wykorzystanie mediacji oraz innych pozasądowych metod załatwiania sprawy jako sposobów rozstrzygnięcia sprawy o mobbing.
 4. Strona bierna procesu w sprawach o mobbing. Kwestia współuczestnictwa po stronie pozwanej pracodawcy oraz osób, które dopuściły się mobbingu.
 5. Roszczenia pracownika w sprawach o mobbing (roszczenia wynikające z kodeksu pracy oraz roszczenia dochodzone na podstawie kodeksu cywilnego, w szczególności związane
  z naruszeniem dóbr osobistych pracownika).
 6. Zabezpieczenie powództwa w sprawach o mobbing.
 7. Rola posiedzenia przygotowawczego w sprawach o mobbing.
 8. Środki dowodowe i ich ocena w sprawach o mobbing.
 9. Wyrok i jego zaskarżanie w sprawach o mobbing.
 10. Wykonanie wyroku w sprawach o mobbing – postępowanie egzekucyjne oraz wykonanie rozstrzygnięć nienadających się do przymusowego wykonania w drodze egzekucji.

Pliki do pobrania:

Rozstrzyganie spraw o mobbing