Harmonogram

 

1. Wydatki
-katalog wydatków
-zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty
-termin rozliczenia zaliczki
-zwrot poniesionych wydatków komornika w sprawach pracowniczych
-wydatki w sprawach, gdzie wierzycielem jest Sąd

2. Obciążenia opłatami
-podział opłat na stosunkowe i stałe
-podstawa obliczenia opłaty stosunkowej (wartość świadczenia)
-obciążanie kosztami postępowania dłużnika
-obciążanie kosztami postępowania wierzyciela
-opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku
-obowiązki Sądu przy dokonywaniu opłat w przypadku skutecznej oraz bezskutecznej egzekucji

3. Opłaty za wykonanie zabezpieczenia roszczenia
-tryb pobierania opłaty za zabezpieczenie
-stawka opłaty za zabezpieczenie
-zwrot opłat za zabezpieczenie

4. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych
-tryb pobierania opłaty stosunkowej
-stawki opłat stosunkowych
-wysokość opłat minimalnych i maksymalnych
-przesłanki zwolnienia wierzycieli od opłaty minimalnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego

5. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych
-charakter stałych opłat egzekucyjnych
-wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika
-wysokość opłaty za sporządzenie protokołu stanu faktycznego

6. Zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty
-przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat
-miarkowanie opłaty egzekucyjnej

7. Rola Sądu w postępowaniach egzekucyjnych szczegółowych
-tworzenie konta depozytowego
-składanie wniosków egzekucyjnych
-obciążenie Sądu kosztami postępowania egzekucyjnego
-zwolnienie Sądu z obowiązku ponoszenia zaliczek na wydatki


Pliki do pobrania:

Przepisy ustawy o kosztach komorniczych dla księgowości sądowej 2022