Harmonogram

 

 1. Wprowadzenie – organizacja kontroli zarządczej.

 2. Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej.
 3. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 4. Cele kontroli zarządczej.

 5. Podstawowe instrumenty kontroli zarządczej i ich zastosowanie:
  a) plan działalności,
  b) sprawozdanie z wykonania planu działalności,
  c) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

 6. Standardy kontroli zarządczej:
  a) środowisko wewnętrzne,
  b) cele i zarządzanie ryzykiem,
  c) mechanizmy kontroli,
  d) informacja i komunikacja,
  e) monitorowanie i ocena.

 7. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej:
  a) czym jest ryzyko?
  b) identyfikacja ryzyka,
  c) analiza i ocena ryzyka,
  d) postępowanie z ryzykiem,
  e) monitorowanie i kontrola,
  f) dokumentowanie zarządzania ryzykiem (np. rejestr ryzyk, wykaz działań minimalizujących ryzyko).

 8. Warsztat – definiowanie kluczowych celów i zadań oraz przeprowadzenie analizy ryzyka ww. zadań (uczestnicy szkolenia wypełniają karty analizy ryzyka).

 9. Jak prawidłowo zorganizować kontrolę zarządczą w sądzie – praktyczne aspekty:
  a) Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość,
  b) wyznaczanie celów,
  c) definiowanie mierników,
  d) przeprowadzanie samooceny,
  e) wprowadzenie zasad kontroli zarządczej,
  f) zadania pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
  g) dokumentacja w zakresie kontroli zarządczej.

 10. Najczęstsze błędy i uchybienia popełniane w zakresie kontroli zarządczej wskazywane w wystąpieniach pokontrolnych NIK i raportach po-audytowych.

 11. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

 12. Pytania uczestników szkolenia.

Pliki do pobrania:

Praktyczne aspekty kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w sądach