Harmonogram

 

1. Sprawy gospodarcze w rozumieniu art. 4582 k.p.c. – wadliwa redakcja przepisu, „sprawy gospodarcze” niemające charakteru gospodarczego, „sprawy gospodarcze” niepodlegające załatwieniu w procesie, wyłączenia przewidziane w katalogu spraw gospodarczych zawartym w art. 4582 k.p.c.

2. „Krzyżowanie się” postępowania w sprawach gospodarczych z innymi postępowaniami odrębnymi (ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nakazowego i upominawczego).

3. Ograniczenie możliwości przekazywania spraw gospodarczych sądom gospodarczym oraz spraw niegospodarczych przez sądy gospodarcze
– następstwa braku możliwości przekazania sprawy.

4. Szczególny status przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami jako stron postępowania w sprawach gospodarczych.

5. Możliwość złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych (czasowe granice składania wniosku, skutki złożenia wniosku).

6. Obowiązek udzielania pouczeń przez przewodniczącego i sąd ze szczególnym uwzględnieniem stron niereprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników i niebędących przedsiębiorcami – nieważność postępowania jako skutek braku pouczeń oraz wadliwych pouczeń.

7. Ograniczenia w zakresie przedmiotowej zmiany powództwa oraz zakaz wnoszenia powództwa wzajemnego – pozorne przyspieszenie rozpoznania sprawy (konieczność wystąpienia z kolejnym powództwem), ograniczenia w powoływaniu zarzutu potrącenia wynikające z przepisów ogólnych.

8. Prekluzja dowodowa i jej wadliwe uregulowanie w art. 4585 k.p.c. - skutki spóźnionego powołania faktów i dowodów, sytuacje, w których późniejszego powołania faktów i dowodów nie można uznać za spóźnione.

9. Umowa dowodowa – zakres wyłączeń środków dowodowych, który może być przewidziany w umowie, badanie ważności zawartej umowy przez sąd
i ograniczenia w tym zakresie (wygaśnięcie zarzutu bezskuteczności albo nieważności umowy), skutki zawarcia umowy dowodowej, w szczególności
w zakresie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia.

10. Ustawowe ograniczenia w zakresie środków dowodowych (subsydiarny charakter dowodu z zeznań świadków, obowiązek wykazywania wszystkich oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy za pomocą dokumentu w rozumieniu art. 773 k.c.

11. Orzekanie w zakresie kosztów w sprawie gospodarczej.

12. Wyrok sądu pierwszej instancji jako tytuł zabezpieczenia.


Pliki do pobrania:

Postępowanie w sprawach gospodarczych 2022