Harmonogram

 

 1. Nowe uregulowanie niedowodowych środków ustalania faktów w procesie (notoryjność, wysłuchanie).
 2. Regulacja wniosku o przeprowadzenie dowodu zawarta w art. 2351 k.p.c.
 3. Możliwość pominięcia przez sąd dowodu w wypadkach wskazanych w art. 2352 k.p.c.
 4. Czasowe granice wskazywania dowodów przez strony – poszerzenie prekluzji dowodowej oraz dyskrecjonalna władza sędziego przy dopuszczaniu dowodów.
 5. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu. Postanowienie oddalające wniosek dowodowy oraz postanowienie o odrzuceniu wniosku dowodowego. Oddalenie wniosku dowodowego jako podstawa apelacji (art. 380 k.p.c.). Kwestia dopuszczalności badania wadliwości związanych z postępowaniem dowodowym w postępowaniu kasacyjnym.
 6. Przeprowadzenie dowodu przez sędziego wyznaczonego, sąd wezwany oraz za pomocą telekonferencji.
 7. Obowiązek dołożenia przez stronę starań, by określona osoba stawiła się na rozprawie (art. 2421 k.p.c.).
 8. Dowód z dokumentów. Przeprowadzanie dowodu z dokumentu elektronicznego (rodzaje dokumentów elektronicznych).
 9. Nowa regulacja dowodu z zeznań świadka. Składanie przez świadka zeznań na piśmie.
 10. Nowa regulacja dowodu z opinii biegłego. Wykorzystanie opinii biegłego sporządzonej
  w innej sprawie. Ekspertyza przygotowana na zamówienie jednej ze stron jako środek dowodowy. Sąd jako „biegły” oraz świadek jako biegły w postępowaniu uproszczonym
  (art. 5057 k.p.c.).
 11. Szczególne uregulowanie środków dowodowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (prymat dowodu z dokumentu, dokument jako wyłączny środek dowodowy potwierdzający złożenie przez stronę oświadczenia woli albo oświadczenia wiedzy, subsydiarny charakter dowodu z zeznań świadków, umowa dowodowa).

Pliki do pobrania:

Nowy kształt postępowania dowodowego 2022