Harmonogram

 

1. Przedstawienie tematu, organizacja szkolenia.

2. Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem sekretariatów sądowych przy uwzględnieniu zmian Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) oraz zmian z dnia 7 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1640), zarządzenia MS w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz. MS z 2019 r. poz. 138z późn. zm.) przy uwzględnieniu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30) nt:

a) organizacja pracy sekretariatu, zadania pracowników sekretariatu, obowiązki kierownika sekretariatu, obowiązki urzędnika sądowego, podział czynności;

b) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji – wpływ do sądu i wydziału, obieg korespondencji, ewidencja spraw w systemie, rejestracja pisma wszczynającego postępowanie;

c) sporządzanie dokumentów – wokandy, protokoły, orzeczenia oraz transkrypcja - zakres informacji który winien być zamieszczony na wokandzie oraz w protokołach, zakres i sposób dokonywania korekt, wydawanie kopii i odpisów, protokołów, orzeczeń z akt sprawy i z systemu informatycznego, uwierzytelnianie dokumentów;

d) akta sprawy - zakładanie, prowadzenie, udostępnianie, przekazywanie akt;

e) wykonywanie wydawanych w sprawach zarządzeń- szablony, pouczenia, sporządzanie i podpisywanie oraz wysyłanie pism, wezwań i zawiadomień, terminy związane z wysyłaniem pism, zakres informacji w pismach, wezwaniach i zawiadomieniach, korespondencja z innymi organami, prawidłowość i terminowość;

f) czynności związane z protokołowaniem - przygotowanie rozprawy/posiedzenia jawnego, protokołowanie;

g) urządzenia ewidencyjne i ich rodzaje - zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych dotyczących biurowości;

h) praca zespołowa w wydziale i współodpowiedzialność pracowników za wyniki całego zespołu;

i) zmiany w regulacji prawnej – część przepisów przeniesiona z poziomu rozporządzenia do zarządzenia MS;

3. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Pliki do pobrania:

Nowe zadania sekretariatów sądowych po zmianie przepisów dla wydziału cywilnego