Harmonogram

 

1. Zagadnienia wstępne.

 

2. Przygotowanie postępowania.

 

3. Ograniczenie przypadków wyłączeń stosowania ustawy.

 

4. Procedowanie zamówień poniżej 130.000 zł.

 

5. Obowiązki związane z planowaniem zamówień polegające na wprowadzeniu:

• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;

• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;

• zwiększenia znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli przygotowania postępowania;

• zasady efektywności.

 

6. Ocena podmiotowa wykonawców:

• nowe warunki udziału w postępowaniu;

• ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

 

7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych:

• moment wszczęcia postępowania;

• odrębne tryby udzielania zamówień.

 

8. Wymagania proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:

• uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych;

• obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);

• możliwość negocjowania złożonych ofert.

 

9. Badanie i ocena ofert:

• przedmiotowe środki dowodowe;

• podmiotowe środki dowodowe;

• nowe przesłanki odrzucenia oferty;

• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

 

10. Umowy w zamówieniach Publicznych.

 

11. Środki ochrony prawnej

Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:

• przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

• na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;

 

12. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

• wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;

• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;

• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

 

13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego.

 

14. Złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do:

• Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

• innego ośrodka mediacyjnego.


Pliki do pobrania:

Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych