Harmonogram

 

1. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji
a) Ustawa o Rachunkowości
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

2. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele


3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji
a) Spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia
b) Potwierdzenie sald
c) Weryfikacja sald


4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
a) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury
b) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą potwierdzenia sald
c) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald


5. Etapy inwentaryzacji
a) Etap przygotowawczy
b) Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji)
c) Etap opracowania wyników i wniosków
d) Wykorzystanie wyników inwentaryzacji


6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji
a) Instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji
b) Arkusze spisowe
c) Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych
d) Sprawozdanie zespołu spisowego


7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji:
a) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji
b) Kierownik jednostki
c) Główny księgowy
d) Osoby odpowiedzialne materialnie
e) Zadania członków zespołów spisowych


8. Spis nietypowych składników majątku.


9. Najczęstsze problemy przy inwentaryzacji.


10. Nieprawidłowości występujące podczas inwentaryzacji i sposoby ich rozwiązywania
a) Niewłaściwe przygotowanie pola spisowego
b) Niewłaściwy dobór uczestników inwentaryzacji
c) Nieprawidłowe liczenie, sugerowane ilości, itp.


11. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
a) Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
b) Kompensowanie niedoborów i nadwyżek
c) Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
d) Protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji
e) Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych


Pliki do pobrania:

Inwentaryzacja i jej praktyczne aspekty