Harmonogram

 

 1. Sposoby dochodzenia roszczeń pracowniczych (postępowanie przed komisją pojednawczą, postępowanie pojednawcze, postępowanie mediacyjne, postępowanie arbitrażowe, proces). Przechodzenie z jednego trybu dochodzenia roszczeń na inny.
 2. Pojęcie pracownika i pracodawcy. Specyficzne pojmowanie zdolności sądowej pracodawcy na gruncie kodeksu pracy oraz na gruncie art. 460 § 1 k.p.c. i wynikające z tego komplikacje praktyczne.
 3. Rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy. Niedopuszczalność drogi sądowej – regulacja szczególna zawarta w art. 464 k.p.c.
 4. Szczególna regulacja pełnomocnictwa w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym wymóg przewidziany w art. 470 k.p.c. i skutki jego niedochowania.
 5. Właściwość miejscowa i właściwość rzeczowa sądu pracy.
 6. Wniesienie powództwa (w tym z zastosowaniem art. 466 k.p.c.), ograniczenie zastosowania art. 130 k.p.c. w sprawach pracowniczych. Precyzowanie treści powództwa i usuwanie braków formalnych pozwu w ramach posiedzenia przygotowawczego.
 7. Ograniczenia dopuszczalności ugody sądowej i innych czynności materialno
  -dyspozycyjnych przewidziane w art. 469 k.p.c.
 8. Grzywna i odmowa przyznania kosztów jako środki dyscyplinujące w sprawach pracowniczych.
 9. Wyłączenie ograniczeń dowodowych w sprawach pracowniczych.
 10. Przepisy szczególne dotyczące wyroków wydawanych w sprawach pracowniczych.
 11. Apelacja i skarga kasacyjna w sprawach w zakresu prawa pracy.
 12. Egzekucja sądowa prowadzona z udziałem pracownika ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Pliki do pobrania:

Dochodzenie roszczeń w sprawach pracowniczych 2022