Harmonogram

1.Podstawy prawne postępowania z dokumentacją:
•ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
•podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
•narodowy zasób archiwalny
•państwowy zasób archiwalny
•niepaństwowy zasób archiwalny
•państwowa sieć archiwalna
•nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
•formy ochrony prawnej.


2.Rodzaje współczesnej dokumentacji:
•podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
•rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
•rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
•dokumentacja jawna i niejawna
•materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna.

3.Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji:
•kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
•podział dokumentacji na kategorie archiwalne
•okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji
niearchiwalnej.


4.Organizacja pracy kancelaryjnej:
•tradycyjny obieg dokumentacji
•elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
•systemy kancelaryjne
•instrukcja kancelaryjna
•jednolity rzeczowy wykaz akt.


5.Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt:
•cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
•planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
•personel archiwum zakładowego i składnicy akt
•lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
•lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
•wyposażenie archiwum zakładowego
•przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
•gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
• środki ewidencyjne archiwum zakładowego
•udostępnianie dokumentacji
•brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
•konserwacja akt
•przekazywane akt do archiwum państwowego.


6.Archiwizowanie dokumentacji aktowej:
•terminologia archiwizowania
•studia wstępne
•rozpoznanie przynależności zespołowej
•segregacja dokumentacji
•systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
•weryfikacja kategorii archiwalnych
•brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
•archiwizowanie materiałów archiwalnych
•archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
•opisywanie teczek
•inwentaryzacja
•sygnowanie dokumentacji
•opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

 

7.Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym.


8.Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.


9.Usługi archiwalne.


10.Zajęcia praktyczne:

•zapoznanie się ze: spisem spraw, spisem zdawczo-odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej, wykazem spisów zdawczo-odbiorczych, spisem zdawczo-odbiorczym
akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego, kart udostępnienia akt, spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub
zniszczenie, protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej, kartę zastępczą akt
•analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
•opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B.

 


Pliki do pobrania:

Archiwizacja i obieg dokumentów w sądzie